Projekter

Helhedsplaner, Mølleparken og Trollehusene

Mølleparken og Trollehusene er to almene boligområder i Næstved opført som et lavt etagebyggeri i røde murstenstegl. Afdelingerne udgør tilsammen 94 små og utidssvarende almene lejligheder. Helhedsplanen har omfattet sammenlægninger af boliger, forbedringsarbejder af bl.a. tage, facader, installationer og toilet/baderum.

Multihal til Nykøbing Katedralskole

CASA Arkitekter har specialdesignet en 1500 m2 multihal til Nykøbing Katedralskole. Multihallen skal bruges til translokationer, eksaminer og idræt, der er også tilhørende omklædningsfaciliteter.  Facaden er i anodiseret aluminium, den markante V drager konstruktion som er beklædt i træ, opleves både inde i bygningen men også når man kigger ind i hallen gennem de store vinduer. …

Multihal til Nykøbing Katedralskole Læs mere »

Fladså Svømmehal

Fladså Svømmehal er et renoveringsprojekt, som omfatter en nedrivning af det gamle 25 m bassin samt undervisningsbassin inkl. promenadedæk heromkring. Herefter etableres der 2 nye bassiner og nyt promenadedæk i de eksisterende rammer. Sideløbende hermed etableres der ny vandbehandlingsteknik under anden entreprise. Casa Arkitekter har været arkitekt og udført byggeledelse på opgaven i tæt samarbejde med Totalrådgiver OBH Gruppen, som har været ingeniør på opgaven. Svømmehallen ligger i tæt tilknytning til Fladså Hallen samt til Fladsåskolen afd. Mogenstrup, og er dermed en vigtig del af fritidsaktivitetslivet i Mogenstrup.

Næstved lille skole

Udvidelsen af Lille Næstved skole omfatter etablering af en ny udskolingsafdeling, der skal rumme basislokaler, fællesarealer, diverse faglokaler

samt forberedelses-faciliteter. Skolen har er bruttoareal på ca. 1600m2

I forbindelse med opgaven har ELINDCO, CASA Arkitekter og Lyngkilde

dannet et fagligt kompetent hold, som på baggrund af fælles besigtigelse

samt en gennemtænkt og rutineret designproces, er fremkommet med et

løsnings/dispositionsforslag, der tager afsæt i de eksisterende bygningers

arkitektoniske udtryk og imødekommer bygherres ønsker om en én-etagers bygning.

Katrinelyst

Projektet omfatter 94 tæt-lavboliger og op til 29 fritliggende parcelhuse placeret i typisk, let kuperet, sjællandsk kulturlandskab med enge, markhegn, kulturminder og skovbryn.

Bebyggelsesplanen sikrer, at det oprindelige landskabs kvaliteter fastholdes og tydeligt kan aflæses derfor er bebyggelsen opdelt i fem koncentrerede og præcist afgrænsede boligområder.

Boligområderne disponeres med parcelhuse på den ene side af adkomstvejen, mens der langs vejens anden side opbygges klart definerede tæt-lav-boliggrupper. Boliggrupperne er opdelt i mindre grupper med 4- 8 boliger i hver.

Boligerne er 1-2 etager, hvor alle har en lille have og de i to etager også har en terrasse. Alle boliger består af entre, badeværelse, kombineret køkken- / opholdsrum og 2 – 4 soverum.

Trekroner

Fællesskab og bæredygtighed er nøgleordene i det treetagers boligbyggeri i Trekroner. Byggeriet indeholder 45 boliger på mellem 64 og 93 m2 samt et fælleshus på 300m2. I alt 3785 m2. Bæredygtighed er indtænkt i projektet, både i anlægs- og driftsfasen.

Projektet udføres som træbaseret byggeri, hvor facadebeklædning beskyttes ved konstruktiv beskyttelse i form af store tagudhæng og gesimser ud for hver etageadskillelse.

Overfladen af facadebeklædningen beskyttes ved hjælp af en ældgammel japansk metode, hvor træoverfladen brændes så der opstår en beskyttende forkulning og overfladen samtidig opnår en smuk sort overflade.

Derudover har vi valgt at facadebeklædningen ud for altangangene ikke overfladebehandles. Her fremstår overfladen i en varm gylden tone.

Herlufsholm Sognehus

Bygherre: Herlufsholm Kirke, Næstved

Ydelser: Arkitektkonkurrence 2019

Entreprisesum: 10 mio. kr. ekskl. Moms

Projektet omfatter etablering af nyt sognehus omhandlende tilbygning og ombygning af eksisterende sognehus ved Herlufsholm Kirke.

Det nye Sognehus omfatter foruden kontor, møderum og auditorier, samtalerum, præsterum, kordegnerum og et andagtsrum.

Cortex Park

CASA Arkitekter er blevet udvalgt som arkitekt i forbindelse med udviklingen CORTEX Park. Pensionsselskabet PFA har købt to grunde i Cortex Park i Odense, hvor der frem mod 2022 skal bygges to ejendomme på henholdsvis 11.500 m2 og 5500 m2 med flerbrugerkontorer. Sammen med H. Skjøde Knudsen A/S og EKJ Rådgivende Ingeniører skal CASA Arkitekter stå for den største af de to kontorbyggerier på 11.500m2 som indrettes med en række fælles faciliteter og services som kantine og mødecenter, mens den mindre bygning henvender sig til virksomheder, der alene har brug for kontorpladsen og ønsker en lavere leje. De to kontorer bliver bygget på to nabogrunde i det attraktive og velbeliggende erhvervsområde Cortex Park, som der er gode fremtidsperspektiver i. Den samlede investeringssum er på 381 mio. kr., og købet foretages som en direkte investering. Grundene købes af statens ejendomsselskab Freja, og entreprenøren på de nye flerbrugerkontorer er H. Skjøde Knudsen A/S. Projekterne gennemføres med en DGNB-bæredygtighedscertificering til Guld.

Qvades Silo, Sakskøbing

Projektet omfattede en udformning af en bæredygtig facadestruktur på en 10-etagers boligbygning med 28 almene boliger beliggende centralt i Saxkøbing by. Den bæredygtige facadestruktur blev udviklet specielt til den aktuelle opgave både under hensyntagen til at skabe en ny spændende identitet for bebyggelsen – et nyt visuelt vartegn med kobling til det tilstødende havnemiljø og den omkringliggende bystruktur – og samtidigt sikre en energioptimering af boligernes facader og tag.