Projekter

Integreret bibliotek, Brøderup

I tilknytning til Korskildeskolen blev der etableret et nyt bibliotek med forbindelse til skolens pædagogiske servicecenter.
Det samlede biblioteksområde er ét stort, sammenhængende funktionsopdelt centerområde, hvortil en række funktioner kobler sig som mindre rum eller nicher. Området er i to plan med adgang til balkonen, i det nuværende pædagogiske servicecenter. En siddetrappe skaber et nyt bindeled og samlingssted mellem etagerne. Som et gennemgående tema er indtænkt udstillingsmuligheder, så skole og bibliotek/lokalsamfund kan eksponere egne arbejder eller forskellige temaer.
I projektet er der lagt vægt på indarbejdelse af Næstved Kommunes krav og anbefalinger for Bæredygtige Bygge- og Anlægsprojekter, herunder ressourceforbrug under og efter byggeriet, anlægs- og driftsøkonomi, samt indeklima mm.

HG Idrætsanlæg og fitnessafdeling, Herlufsholm Idrætscenter

Opgaven omfattede udformningen af et idrætsanlæg med tilhørende fitnessafdeling. Som en del af idrætsanlægget er der udformet en forhindringsbanen som opfylder kravene til den officielle militære forhindringsbane. Banen er 500 meter lang, og er integreret i nogle af de omkringliggende aktiviteter og baner. Forhindringsbanen flyder sammen med volleyområdet og parkourparken, og ender ud i holdtræningsområdet, hvor man kan få pusten igen. Forhindringerne på banen er udført, så det enten ligner, eller faktisk er af naturlige materialer, som træ eller klippe.

HG Hallen, Herlufsholm Idrætscenter

Herlufsholms Idrætscenter er udvidet med en ny idrætshal og café. Tilsammen danner idrætscenteret og idrætshallen et sammenhængende udbud af idrætsfaciliteter i såvel stue som 1.salsplan, faciliteterne i den nye idrætshal er ”indskudt” med visuel og fysisk sammenhæng via trapper til de underliggende halfaciliteter.
Hovedadgangen er etableret via den nye idrætshal og danner et nyt ”hjerte” som en fælles ankomst med ophold og fordelingsarealer til de øvrige faciliteter bestående af klubhuset, svømmehallen, ”det røde hus” og hele det udendørs idrætsanlæg.
Det har ved placeringen af det ”nye ”hjerte” været væsentligt at sikre en naturlig kobling mellem faciliteterne og en synergi mellem de forskellige aktiviteter og også at sikre et levende idrætscenter – ikke kun i relation til aktiviteterne indendørs, men også i en sammenhæng med idrætsanlægget udendørs, som bl.a. omfatter boldbaner og løbebaner.

Fritids- og juniorklub Jokeren, Frederiksberg

En bygning, som oprindelig er opført til industriel nytte, senere ombygget til kontorfaciliteter var udpeget som ramme for klubbens fremtidige liv. Industribygningen ligger i dag tæt omsluttet af villaer og etageboligbygninger.
Klubbens markante skaterkultur blev tilgodeset ved at etablere en skaterhal beklædt med cedertræ.
Som en del af ombygningen, blev der etableret et musikstudie og ved at fjerne etagedækket i den store produktionshal opnåede man en formidabel sal til idræt, koncerter, dans, teater m.v. Endvidere er der indrettet lokale til e-sport samt værksteder til kreative aktiviteter. I underetagen er indrettet køkken og café.
Trods den eksisterende bygningskrops bindinger er der gennemtænkte rumsammenhænge, kik til salen fra 1. sal, rigt dagslys også via ovenlys i bygningen.

Thurø Skole

Thurø skole er blevet helhedsrenoveret og udbygget. Skolen består af 12 forskellige bygninger fra forskellige tidsperioder.
Udbygningen blev udformet som en moderne fortolkning af de to klassiske byskolebygninger og bindeled mellem de to eksisterende bygninger. “Familieskabet” viser sig bl.a. i væggenes røde mursten, samt tredelingen af 1. salen. Udbygningen omfatter bl.a. bibliotek, administration, madkundskab, idrætshal og læringsmiljøer.

Syddansk Erhvervsskole, IT-skolen i Vejle

Opgaven omfatter etablering af en ny erhvervsskole som skal huse undervisning indenfor IT og EL. Den nye bygning opføres i robuste materiale, såsom beton, træ og metal, men med fokus på en bæredygtig profil. Af samme årsag har der også været et ønske om at bygge i højden for at mindske bygningens fodaftryk mest muligt. Bygningen opføres derfor i 3 etager med fokus på gode rumhøjder. På taget udføres mindre læringsmiljø, hvor de studerende har mulighed for at arbejdet med solceller og deslige i undervisningen.

Svend Gøngeskolen

Projektet omfattede en renovering og udbygning af Svend Gøngeskolen, som bl.a. omfattede indskolingsafsnit for et 2-sporet forløb fra 0. klasse til og med 3. klasse.
I den gamle gymnastiksal dannes indskolingsafsnittets hjerte. Motion, bevægelse og samling sker på ”bakken” som udfordrer eleverne til bevægelse og til at finde gode steder at ligge og læse, øve tabeller el.lign. Bakken kan anvendes som auditorium for fællessamlinger, opvisning, foredrag og lign.
En ny hovedindgang for indskolingen byder velkommen til en inde/ude sluse med garderober under bakken. Ovenlyskupler danner et livligt og inspirerende anderledes miljø, som igangsætter undervisningsdagen på en stimulerende måde.

Iselingeskolen

Iselingeskolen er én af Vordingborgs største skoler og var ramt af et omfattende skimmelsvampeangreb i tagkonstruktion og kælder. Der blev derfor iværksat en større renovering og ombygning samt energioptimering.
Perforerede stålplader blev indtænkt i ombygningen med henblik på at skabe en attraktiv og behagelig akustik. Perforeringerne danner bl.a. billede af Gåsetårnet og omgivende historiske lokaliteter.
I 3 af klassefløjene er 2 klasseværelser indrettet til CI børn (Børn der er svært hørehæmmede og døve, kan ved indoperation af et Cochlear Implant høreapparat, lære at høre). I disse rum er der særlige krav til akustik. I den tidligere administrationsfløj blev der indrettet et autistafsnit, med speciel hensyntagen til brugernes specifikke behov. Som en del af projektet blev der udført genhusning indenfor skolens egne rammer via planlagt omrokering.