Projekter

Heerup Skole

Opgaven omfattede tilbygning og ombygning af en bevaringsværdig skole i København. Skolens brugere er børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Skolen er en kategori 4 skole, som er det mest vidtgående og specialiserede skoletilbud for børn i 0 – 10 klasse. Intentionen i projektet var at skabe en skole, som tilgodeser elevernes særlige behov i undervisningsforløbet.
Der blev etableret et hovedgreb som tilgodeser børnenes interaktion og behov for alternativ ruter forbi hinanden, de rolige tilbagetrækningsrum i den tidligere gang og de akustiske og visuelle løsninger, som skaber ro for børnene.

Lupinhaven, familieboliger

Bebyggelsen er udført som tre fireetagers punkthuse omfattende i alt 58 boliger som er indpasset naturligt i områdets nuværende karakter af boligbebyggelser. Bebyggelsen er udformet som en tidssvarende boligbebyggelse, hvor nøgleordene har været bæredygtighed, beboerindflydelse og god totaløkonomi. Lupinhaven er udformet efter DGNB-principperne. Energiforbrug klassificeres som BR2015 med mulighed for opgradering til 2020.

Lilleskov, bosted

Byggeriet omfatter et nyt bosted med 56 boliger for fysisk og psykisk handicappede borgere. Bostedet er grupperet under hensyntagen til forskellige typer af borgere fx. inhabile og af udadreagerende. Byggeriets udformning tilgodeser beboernes behov for at møde beroligelse og stimulans under deres ophold i bebyggelsen.

Engbo plejeboliger

Engbo Kerteminde indeholder 20 plejeboliger opdelt i tre boenheder. Den ene boenhed er udformet så den kan give beboere med Prader-Willissyndrom kan få de bedst mulige rammer om deres tilværelse. De to øvrige boenheder er udformet til borgere med forskellige psykiske og fysiske handicap. Beboere, som har behov for og stimuleres af en hverdag, som tager afsæt i den enkelte beboers generations værdier, livsrytme og derfor stimulerer individuelt.

Centralklinikken Søndersø

Bygningen er et symbol på den fremtidige nye tandpleje for børn i alderen 0-18 år. Hvor klinikken ligger centralt placeret i kommunen som en samlende struktur der samtidig griber ud efter satelitklinikkerne i oplandet. Bygningen er organiseret i 4 bygningskroppe/længer, der er sat sammen som en stjerne, og er indrettet med behandlerrum, ventefaciliteter, kontorer, personalefaciliteter mm. Behandlerrummende er orienterede indrettet under hensyntagen til at etablere optimale dagslysforhold.
Rehabiliteringscenter, Kildebakken
Helhedsplanen for Kildebakken omfatter et rehabiliteringscenter og 34 tidssvarende plejeboliger som er tilvejebragt via ombygning af det eksisterende plejehjem. Plejeboligdelen er opdelt i 3 grupper/enheder, der alle indeholder fællesopholdsområde samt vaskeri og personalefaciliteter.